X
Blog

Omgevingsdiensten vragen recyclingbedrijven om informatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)


MiSa advies is u graag van dienst bij de inventarisatie van ZZS en pZZS in afvalstoffen, het verstrekken van de relevante informatie aan het bevoegd gezag inzake ZZS en pZZS, alsook bij het aanpassen van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid.

Bedrijven zijn verplicht om aan het bevoegde gezag informatie te verstrekken over ZZS en pZZS. Omgevingsdiensten hebben de  afvalverwerkende bedrijven hierover inmiddels aangeschreven. In deze blog beschrijven wij onze aanpak en geven wij een toelichting op wat ZZS zijn en wat het overheidsbeleid is. Vragen? Patrick Franken (06-53733764) en John van Herk (06-83537426) vertellen u er graag meer over.


Onze aanpak

Om het bevoegd gezag op de juiste wijze te kunnen informeren moet eerst in beeld worden gebracht welke afvalstoffen worden ontvangen en welke bewerkingen daarmee plaatsvinden. Dit kan op basis van de vergunning (of melding Activiteitenbesluit) en/of de beschrijving van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid. Vervolgens kan worden beoordeeld of in deze afvalstoffen (mogelijk) ZZS aanwezig zijn. Voorbeelden van afvalstoffen die ZZS bevatten zijn teerhoudende stromen (tegenwoordig aangeduid als PAK-rijk), C-hout en asbest.

Indien er sprake is van afvalstoffen met ZZS, moet worden nagegaan of er emissie naar water en lucht kan optreden. Hiervoor is relevant of een afvalstof wordt bewerkt en op welke wijze de opslag plaatsvindt. Ook moet worden gekeken naar het lozen van afvalwater (indirecte lozing, directe lozing).

Indien er sprake is van emissie van ZZS, dient de omvang van de emissie te worden bepaald. Op basis van de uitkomst hiervan is duidelijk of vervolgactie (immissietoets, emissiebeperking) nodig is. Ook dient te worden getoetst of verwerking van afval (nog steeds) doelmatig is. Dit kan aanleiding geven tot aanpassing van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V-beleid).

Ook indien de conclusie is dat geen afvalstoffen met ZZS worden ontvangen kan het nodig zijn dat het A&V-beleid moet worden geactualiseerd in verband met het LAP3, indien dat nog niet is gebeurd. Klik hier voor meer info


Wat zijn ZZS en wat is het overheidsbeleid?
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Al meer dan 1.300 stoffen zijn aangemerkt als ZZS. Voorbeelden van ZZS zijn: PAK's, Arseen in impregneermiddelen voor hout (C-hout) en PFOA.
Naast de ZZS worden ook nog potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) onderscheiden. Dit zijn stoffen die nog niet zijn aangemerkt als ZZS maar waarvan het vermoeden bestaat dat het ZZS kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze chemisch gezien lijken op een als ZZS geclassificeerde stof).

Overheidsbeleid ZZS in Nederland
Doel van het beleid is om ZZS (en pZZS) zoveel mogelijk uit het milieu te weren. Dat gebeurt bij voorkeur door te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Wanneer dat niet mogelijk is, dan moeten lozingen en uitstoot van deze stoffen worden geminimaliseerd.
Op grond van het hier voorgenoemde beleid worden bedrijven verplicht hun lozingen en uitstoot van ZZS (en pZZS) naar lucht en water te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te minimaliseren (minimalisatieverplichting).

Voor producerende bedrijven en importeurs van goederen en stoffen geldt de verplichting om ZZS zoveel als mogelijk te vervangen door niet schadelijke stoffen (zogenaamde bronaanpak). Zij kunnen immers invloed uitoefen op de stoffen die worden gebruikt in productieprocessen.
Voor afvalverwerkende bedrijven geldt dat zij producten of materialen ontvangen die na de gebruiksduur in het afvalstadium terechtkomen. Afvalverwerkers kunnen dus geen invloed uitoefen op aanwezigheid van ZZS en pZZSin het afval danwel het vervangen van deze stoffen door niet gevaarlijke stoffen. Wel dienen zij bij de verwerking van afval rekening te houden met ZZS en pZZS en kan op basis van acceptatiebeleid het accepteren van afvalstoffen met (bepaalde) ZZS worden uitgesloten.

Het beleid ten aanzien verwerking van afvalstoffen met ZZS is nader uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3). Op basis van dit beleid geldt dat recycling afvalstoffen waarin ZZS aanwezig zijn boven een bepaalde concentratie (concentratiegrenswaarde (CGW)) deze niet zomaar mogen worden gerecycled. Hiervoor moet dan een risicobeoordeling worden uitgevoerd of deze afvalstoffen doelmatig kunnen worden verwerkt of weer toegepast als grond of bouwstof. Voor afvalstoffen die geen ZZS bevatten danwel in een concentratie beneden de CGW geldt in beginsel dat recycling hiervan als doelmatig wordt beschouwd.

Indien er sprake is van verwerking van afval met ZZS gelden voor afvalverwerkers de bovengenoemde minimalisatieverplichting voor emissies van ZZS naar water en lucht. Ook moet dan worden gewaarborgd dat onaanvaardbare risico's voor mens en milieu worden voorkomen.

Reageren

0 reacties op "Omgevingsdiensten vragen recyclingbedrijven om informatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.