X
Blog

PRTR en e-MJV, wat moet ik daar mee?

Bedrijven die vallen onder de werking PRTR-verordening moeten jaarlijks vóór 1 april beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht. Zo ja, dan moet er voor deze datum een elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) ingediend worden. Mogelijk heeft u van de Omgevingsdienst al een brief ontvangen over dit onderwerp.


Of u als recyclingbedrijf een e-MJV moet opstellen hangt van het volgende af:
 • Valt uw bedrijf (gelet op de vergunde activiteiten) onder de werking van PRTR?
 • Zijn over het achterliggende jaar de rapportagedrempels overschreden? Zo ja, over welke onderwerpen/stoffen moet worden gerapporteerd?

In dit blog zet ik de ins en outs van de PRTR-verordening uiteen. Specifiek ga ik in op de situatie voor afvalbedrijven. 

Wat is PRTR?

Het begrip PRTR komt uit de EG-verordening PRTR en staat voor Pollutant Release and Transfer Registers. In  goed Nederlands: 'registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen'. Het register bestaat uit een database van potentieel gevaarlijke chemische stoffen en/of verontreinigingen die worden uitgestoten naar lucht, water en bodem en die van locaties worden afgevoerd (zoals afvalstoffen).

In Nederland spreken we van een Integraal PRTR-verslag, omdat het is geïntegreerd in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). In deze jaarlijkse milieujaarrapportage doen industriële bedrijven (waaronder afvalbedrijven) verslag over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem.

Enerzijds is het doel van PRTR om milieu-informatie voor burgers toegankelijk te maken. Anderzijds geeft PRTR overheden de mogelijkheid milieugegevens te verzamelen. Hiermee kunnen ze monitoren of voldaan kan worden aan internationale rapportageverplichtingen, maar ook milieubeleid ontwikkelen en toezicht houden op bedrijven.

De PRTR rapportages van Nederlandse bedrijven worden gepubliceerd in zowel het nationale register als het Europese PRTR-register. Het Nederlandse register is in te zien via www.emissieregistratie.nl en het Europese register via prtr.ec.europa.eu.

Het Integraal PRTR-verslag

De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van het Integraal PRTR-verslag (indien van toepassing):
 • emissies van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem 
 • afvoeren van afvalstoffen
 • energiegebruik (alleen als een inrichting één of meer luchtemissies rapporteert)
 • watergebruik
 • warmteafvoer
 • warmtekrachtkoppeling
 • geluid en geur (alleen indien dit volgt uit de voorschriften van de omgevingsvergunning)
Voor de emissie van verontreinigende stoffen en het afvoeren van afvalstoffen gelden drempelwaarden. Hier ga ik later in dit artikel verder op in. Voor de overige onderwerpen gelden geen drempelwaarden. Deze onderwerpen hoeven pas te worden gerapporteerd:
 • indien op basis van de emissie van verontreinigende stoffen en het afvoeren van afvalstoffen een rapportageplicht geldt;
 of 
 • wanneer dit is voorgeschreven in vergunningvoorschriften.

Op welke bedrijven is PRTR van toepassing?

De PRTR-verordening is van toepassing op bedrijven die één of meer van activiteiten uit Bijlage I uitvoeren.  Meestal is hier ook een bepaalde capaciteitsdrempel op van toepassing. In deze bijlage staan ook diverse activiteiten rondom afval(water)beheer. Hierbij gaat het hoofdzakelijk verwijderingshandelingen (storten). In een enkel geval gaat het ook om afvalbeheer gericht op nuttige toepassing.

Voor afval- en recyclingbedrijven zijn doorgaans de volgende activiteiten uit bijlage I van belang:
 • 5a: Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval die 10 ton per dag ontvangen
 • 5c: Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijk afval met een capaciteit van 50 ton per dag

Het onderscheid tussen 5a en 5c kan als volgt worden uitgelegd:

Bij 5a gaat het om gevaarlijk afval, bij 5c om niet-gevaarlijk afval. Daarnaast gaat het bij 5a om zowel de verwijdering als nuttige toepassing, terwijl 5c enkel van toepassing is op verwijdering.
 
Een ander belangrijk onderscheid is de omschrijving van de capaciteitsdrempel. Voor 5a geldt een hoeveelheid (10 ton) die per dag wordt ontvangen. Bij 5c is de hoeveelheid per dag bepalend. Dit is een wezenlijk verschil! De capaciteitsdrempel in 5a heeft vanwege de toevoeging 'ontvangen', betrekking op de werkelijke hoeveelheid die is ontvangen in een jaar. Daarmee is het een zogenaamde dynamische capaciteitsdrempel (zie ook Moet u over 2014 een elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) opstellen?). De capaciteitsdrempel van 5c heeft betrekking op de vergunde capaciteit. Dit staat dus los van wat feitelijk in een bepaald jaar is gedaan. 

Voor veel afval- en recyclingbedrijven geldt dat ze (potentieel) onder de werking van de PRTR verordening vallen. Dat betekent dat ze ieder jaar moeten bepalen of de drempelwaarden zijn overschreden.

Bepalen van de drempelwaarden

Om te bepalen of de drempelwaarden worden overschreden kunt u de volgende vuistregel hanteren:  deel de jaarcapaciteit* door het aantal dagen van het jaar (365).
 
*in geval van 5a de gerealiseerde jaardoorzet

Voor verwijdering en nuttige toepassing gelden de definities uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen (richtlijn 2008/98/EG). Deze ruime definities omvatten bijvoorbeeld ook de opslag voorafgaande aan verwijdering en nuttige toepassing. Het maakt hierbij niet uit dat de opslag en verwijdering en/of nuttige toepassing bij verschillende bedrijven (rechtspersonen) plaatsvindt. 

Zelfs wanneer de capaciteitsdrempels worden overschreden geldt nog niet direct een rapportageplicht. De verordening omvat namelijk ook een lijst met drempelwaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen en voor het afvoeren van afvalstoffen. Zo geldt in Nederland bijvoorbeeld een drempelwaarde voor de uitstoot van CO2  van 100.000 kg/jaar (let op: sommige drempelwaarden wijken in Nederland af van de EG-verordening).  Voor het afvoeren van afvalstoffen zijn de drempelwaarden 2 ton per jaar voor gevaarlijk afval en 2.000 ton per jaar voor niet gevaarlijk afval. Pas wanneer een bedrijf de uitstootdrempel en/of afvoerdrempel in een bepaald jaar overschrijdt, geldt de rapportageplicht.

Hoe nu verder als u onder de werking van de verordening valt?

Valt u onder de PRTR verordening dan moet u  jaarlijks een integraal PRTR-verslag opstellen. Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst, dan moet u dit rapporteren. Dit doet u via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Zo komt het terecht bij de instantie die de omgevingsvergunning verleende.

Voor 1 april moet u beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht. 

Vragen?

Wilt u weten of uw bedrijf onder de verordening valt, wenst u begeleiding bij het opstellen van de PRTR-rapportage of heeft u vragen over PRTR of e-MJV? Neem dan contact met ons op.

Reageren

0 reacties op "PRTR en e-MJV, wat moet ik daar mee?"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.