X
Blog

Moet u over 2014 een electronisch milieujaarverslag (e-MJV) opstellen?

Jaarlijks moeten bedrijven die vallen onder de werking PRTR-verordening voor 1 april beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht, en zo ja, voor deze datum een elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) indienen. Mogelijk heeft u hierover al een brief van de Omgevingsdienst ontvangen.


Voor de vraag PRTR van toepassing is in uw situatie zijn de volgende vragen van belang:

  1. Valt het bedrijf onder de werking van PRTR?
  2. Is er in enig jaar sprake van rapportageplicht?
  3. Wat te doen indien rapportageplichtig?

Valt het bedrijf onder de werking van PRTR?

Een bedrijf valt onder de werking van de PRTR-verordening indien één of meer van de in Bijlage I van de verordening genoemde activiteiten, boven de capaciteitsdrempel (indien van toepassing) worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld: afval- en recycling bedrijven die op grond van deomgevingsvergunning meer dan 10 ton per dag (of meer) aan gevaarlijk afval mogen ontvangen (vergunde opslagcapaciteit gevaarlijke stoffen > 10 ton) vallen onder de werking van de PRTR-verordening.

Opmerking: als een bedrijf onder de PRTR-verordening valt moeten milieuzaken worden geregistreerd om achteraf de rapportage te kunnen doen (zoals emissies, energieverbruik, waterverbruik, lozingen van afvalwater en uiteraard gegevens over afvalstoffen).

Is er in enig jaar sprake van rapportageplicht?

Bedrijven die onder de werking van de PRTR-verordening vallen zijn pas rapportageplichtig indien de drempelwaarden uit categorie 5 (bijlage I) zijn overschreden en indien ook de desbetreffende capaciteitsdrempels van verontreinigende stoffen (zoals emmissie van NOx of fijnstof) en afvoer van afvalstoffen zijn overschreden. Jaarlijks wordt achteraf vastgesteld of deze capaciteitsdrempels daadwerkelijk zijn overschreden.

De volgende vragen dienen te worden beantwoord:

  1. Is achterliggend jaar op ten minste één dag meer dan 10 aan gevaarlijk afval ontvangen? Ja -> zie volgende vraag; Nee -> niet rapportageplichtig.
  2. Zijn de drempelwaarden voor verontreinigende stoffen en afval overschreden? Ja -> rapportageplichtig (zie onder); Nee -> niet rapportageplichtig.

Als er over het achterliggende jaar geen rapportageplicht is moet op het besloten deel van de e-MJV website worden aangevinkt dat onder de drempelwaarden is gebleven door te kiezen voor 'PRTR onderdrempelwaarden' (https://secure.rivm.nl/emr/).

Voor afvalstoffen geldt een rapportageplicht indien over het betreffende jaar meer dan 2 ton gevaarlijk afval of 2.000 ton niet-gevaarlijk afval is afgevoerd. Wanneer de 10 tons-drempel hierboven is overschreden, zal dit meestal het geval zijn. Of de drempelwaarden voor verontreinigde stoffen ook zijn overschreden dient per geval te worden bekeken. 

De drempelwaarden voor verontreinigde stoffen zijn opgenomen in bijlage II van de PRTR-verordening en bijlage III van de (Nederlandse) Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol. In de uitvoeringsregeling is een lijst opgenomen met aanvullende stoffen c.q. stoffen met een lagere drempelwaarde dan die in de PRTR-verordening. De gegevens van afvalstoffen zijn in verband met de ontvangst- en afgifte meldingen aan het LMA in principe goed voor handen. 

Wat te doen indien rapportageplichtig?

Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van de website (www.e-mjv.nl). De rapportage-tool bevindt zich op een besloten deel van de website (via inlogaccount). De rapportage dient te worden gedaan vóór 1 april 2015. Indien gewenst kan uitstel worden aangevraagd.

Hoe verder?

Uiteraard kunnen wij voor u nagaan of u onder de werking van de PRTR-richtlijn valt en of er over het achterliggende jaar een rapportageplicht geldt (bepalen of de capaciteitsdrempels op individuele onderwerpen worden overschreden). Wanneer op basis hiervan blijkt dat er een rapportageplicht geldt, kunnen wij tevens de rapportage voor u verzorgen. Ook kunnen we namens u verzoeken om uitstel.


Reageren

0 reacties op "Moet u over 2014 een electronisch milieujaarverslag (e-MJV) opstellen? "

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.